ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំ

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!!!

ចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបង្កើតBlogនេះ ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាកំហុសមួយចំនួនប្រាកដជានៅតែមាន។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយគឺមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដើម្បីធ្វើការកែប្រែនិងអភិវឌ្ឍ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញនូវមតិយោបល់តាមរយៈប្រអប់បញ្ចេញយោបល់ដែលមានទីតាំងនៅក្រោមអត្ថបទនីមួយៗ។ ខ្ញុំសន្យាថារាល់មតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានឆ្លើយតបនិងពិចារណា។ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមៈ

Name: Dara Saoyuth
Tel No: 012 832008
E-mail: dara_saoyuth@yahoo.com
Hotmail: dara_saoyutth@hotmail.com
Gmail: DSaoyuth@gmail.com
Blog (English): http://www.saoyuth.wordpress.com
Blog (Khmer): http://www.saoyuthcam.wordpress.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s